آمار کرونا در تاریخ سه شنبه ۹۹/۷/۲۹

بیماران بهبود بافته ۳۳۱۶

بیماران فوت شده ۳۲۲

موارد قطعی ابتلا ۵۰۳۹

کل بیماران بهبود یافته ۴۳۴۶۷۶

کل بیماران فوت شده ۳۱۰۳۴

موارد قطعی ابتلا ۵۳۹۶۷۰

منبع