محمدرضا مکوندی

اسطوره ها مهمترین بخش هویتی هرملت وقومی هستند

اسطوره ها مهمترین بخش هویتی هرملت وقومی هستند سوره انفال آیه ۳۱ از اساطیر اولین سخن به میان آمده و مراد حکایات و افسانه‌های پارینه است.

محمدرضا مکوندی

اسطوره چیست ؟اسطوره ها ریشه دریک واقعیت تاریخی دارند که به مروز زمان مطابق باروحیات یک قوم قوام یافته اند.و بیانگر روحیه شجاعت وجسارت ونیزتدبیر؛وطن دوستی ؛دشمن ستیزی ؛عشق ووصال عشاق وصفات عالی انسانی در یک قوم می باشد‌.چه چیزی اسطوره ها را باگذشت مدت زمان طولانی همچنان درفرهنگ ملی ومحلی زنده نگه داشته است؟مسلما اسطوره ها درذات خود خصوصیاتی ویژه ای دارند که این خصوصیات باعث شده گذشت زمان نتواند غبار فراموشی برآن بیفکند.این خصوصیات برگرفته ازعمق تاریخی روان اقوام است که با ریشه‌های عمیق هویت فرهنگی؛ حماسی؛ عاطفی واجتماعی منطبق است.
ایرانیان اسطوره هایی چون رستم نماد شجاعت وآرش کمان گیر نمادوطن دوستی ؛سیاوش نمادپاکی و….. وحتی اسطوره هایی که درمحتوای هویت خود نماد عشق وعاشقی هستند چون فرهادوشیرین یالیلی ومجنون و..‌دارند.
اسطوره ها درغنای ادبیات شفاهی وکتبی ملت ها نقش موثری دارند چون مورد علاقه وتوجه خاص مردمان هستند.
اقوام ایرانی هرکدام اسطوره های خاص خود را دارند که برخی به جایگاه ملی ومشترک همه اقوام ایرانی چون آرش کمانگیر ؛رستم وسهراب دست یافته اند.
کهن ایل بختیاری بابیش از۷۵۰۰سال سابقه شناسایی شده دردل تاریخ؛ حامل اسطوره های فراوانی است که درانتقال مفاهیم هویتی چون وطن پرستی به نسل های پی درپی بختیاری موثر بوده اند.اسطوره هایی که درعمق تاریخی خود واقعیت داشته اند.
اسطوره های قوم بختیاری که درذات تاریخی خود واقعیت داشته اند وبه مرور باگذشت زمان صفات مثبت فراوان دیگری به انها درقالب اشعار وحکایات اضافه شده است!
اسطوره هایی چون آریوبرزن نماد وطن پرستی وبانوی قهرمان یوتاب که یک سردارملی بی بدیل زن درمقابله با تهاجم ویرانگر اسکندر مقدونی بودند.اسکندر دروصف آریوبرزن با سلام نظامی به جسداین سردار وطن می گوید آریوبرزن برای من مانندلئونیداس دریونان است که مقابل سپاه ایران با۳۰۰سربازخود مقاومت کرد .چنین نمادهای شاخصی دربختیاری فراوان است ؛همچون شهید.علیمردان خان نماد قیام برعلیه ظلم ؛سردار اسعد نماد برقراری مشروطه،سردار مریم نمادتدبیر وشجاعت هال زال نماد تدبیر ودوراندیشی و…
شوربختانه دیده شده برخی افراد که خود را به برخی اسطوره بختیاری منصوب می کنند سعی دربی ارزش نشان دادن این اسطوره ها دارند که یقینا ظلمی فاحش درحق اسطوره ها وخدشه به هویت عمیق تاریخی بختیاری است.وامیدوارم این افراد با تحدیدنظردردیدگاههای فرهنگی ناصواب خود کمرهمت به تقویت هویت فرهنگی بن وریشه خود