دیدار نماینده مردم شوشتر و گتوند با دکتر حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش

در این دیدار نماینده مردم گزارشی از آخرین وضعیت آموزش و پرورش گتوند و شوشتر را ارائه داد

مهم ترین موارد مطرح شده با وزیر:

_ راه اندازی دانشگاه فرهنگیان شوشتر

_ پیگیری و احیاء اردوگاه تفریحی و فرهنگی گتوند و شوشتر

_ ساخت و تجهیز مدارس نیمه تمام هر دو شهرستان

_ مقاوم سازی مدارس حوزه انتخابیه

_ نوسازی و تجهیز مدارس در حال تخریب حوزه انتخابیه

_ تامین خودرو و تجهیز مدارس شبانه روزی حوزه انتخابیه

_ تجهیز و توسعه وسایل سرمایشی کولر مدارس حوزه انتخابیه

_ کمبود سیستم و لوازم ادلری نظیر رایانه ، چاپگر ادارات آپ دو شهرستان

_ تجهیز درمانگاه فرهنگیان گتوند و شوشتر

_ مجوز جذب معلم در مقطع ابتدایی ، متوسطه اول و دوم و خدماتی ادارلت آپ دو شهرستان

منبع