بررسی عملکرد حوزه معاونت سیاسی استانداری خوزستان

حوزه بانوان ،پاشنه ی آشیل معاونت سیاسی استانداری خوزستان

به گزارش خورنا به نقل از زاگرس نشینان؛ بی تدبیری معاونت سیاسی استانداری خوزستان در تحقق شعارهای دولت مبنی بر بکارگیری زنان در مناصب مدیریتی و بی توجهی به حوزه زنان و خانواده یکی از عوامل سقوط عملکرد استانداری خوزستان بود.

🔹عملکرد ضعیف استانداری خوزستان در یکی از حوزه هایی که تاثیر به سزایی در بهبود شاخص‌های عملکردی داشت حوزه زنان و خانواده بود.

🔹جالب و تاسف بار است بدانید پس از انتصاب فرانک موسوی در مورخ ۳۱ اردیبهشت ۹۹ به عنوان معاونت ابتدایی آموزش و پرورش خوزستان این حوزه چندین ماه بدون مدیرکل بود،تا اینکه در دهم مهرماه ۹۹ زینب پارسافخر به عنوان مدیرکل منصوب شدند.

🔹مدیرکل امور بانوان استانداری مستقیما زیر نظر معاونت سیاسی -اجتماعی می باشد.

🔹چگونه ممکن است در حوزه ای که چندین ماه به حال خود رها شده بود؛ انتظار گزارش عملکرد مثبت باید داشت؟

🔹از طرفی چرا حوزه زنان و خانواده تا این اندازه باید برای معاون سیاسی و استاندار کم اهمیت باشد که چند ماه مدیرکل نداشته باشد؟

🔹در جلسه شهریورماه ۹۸ هیات دولت، کارنامه انتصاب زنان در پست های مدیریتی دولتی در کل کشور توسط معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ارائه شد که خوزستان رتبه سی ام را به خود اختصاص داد.

🔹امید است استانداری خوزستان در ماههای پایانی دولت فکری بحال معاونت رها شده سیاسی اجتماعی کند تا بیش از این به سراشیبی سقوط نیفتد.