ما به عنوان یک شهروند چه مسئولیت اجتماعی در مقابل فضای سبز شهر خودمون داریم؟! ‌

جدا از وظایف شهرداری و رسیدگی اون به فضای سبز شهر، هر شهروند نیز به نوبه خودش در مقابل حفظ و نگهداری فضای سبز اطراف محل زندگی و کارش مسئولیت داره.