جمال شیبه مدیرکل کمیته امداد خوزستان شد

جمال شیبه با حکم رئیس کمیته امداد امام خمینی به عنوان مدیرکل کمیته امداد خوزستان منصوب شد.

به گزارش خورنا مراسم تودیع و معارفه مدیرکل کمیته امداد خوزستان عصر چهارشنبه ۱۶ مهر با حضور جعفر ﺻﺒﺎﻏﯿﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺠﻠﺲ این ﮐﻤﯿﺘﻪ در اهواز برگزار شد.

در این مراسم جمال شیبه به عنوان مدیرکل جدید کمیته امداد خوزستان معرفی و از تلاشهای مرتضی موصلی مدیرکل پیشین تقدیر شد.

جمال شیبه پیش از این در سمت قائم مقام مدیرکل کمیته امداد استان خوزستان انجام وظیفه می‌کرد.