تأمین و توزیع نهاده های کشاورزی در امیدیه

اسداله ترحم/ ‌خورنا – مدیر جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه از تأمین و توزیع نهاده های کشاورزی بین کشاورزان این شهرستان در سال زراعی ۱۴۰۰-۹۹ خبر داد.
سید داود علوی فرد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه با بیان این مطلب که این نهاده ها عمدتاً شامل کودهای اوره، و و بذور گندم و کلزا می باشد افزود: بذور و کودهای توزیع شده از طریق عاملین توزیع در اختیار کشاورزان این شهرستان قرار خواهد گرفت.
علوی فرد با اشاره به نقش غیرقابل انکار نهاده های کشاورزی به خصوص کودهای کشاورزی در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی افزود: با توجه به حساسیت موضوع تأمین و توزیع به موقع، سهل و آسان و با کیفیت نهاده های کشاورزی، برنامه ریزی های لازم صورت گرفته و بر اساس نیاز در بین کشاورزان شهرستان توزیع خواهد شد.