صدیقه میری شهردار گتوند مدیر برتر اجرایی استان خوزستان معرفی شد

شهرداری گتوند با ارزیابی شاخصهای اختصاصی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان برترین شهرداری استان خوزستان در سال ۹۸ انتخاب شد

لازم به ذکر است شهردار گتوند به عنوان مدیر اجرایی برتر استان در جشنواره شهید رجایی با دریافت لوح سپاس و تندیس از سوی استاندار مورد تجلیل قرار گرفت

منبع