سرپرست بیمارستان بزرگ دزفول منصوب شد

به گزارش خورنا با ابلاغ دکتر قمیشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول سرپرست بیمارستان آموزشی درمانی بزرگ دزفول منصوب شد.

صبح امروز با ابلاغ دکتر قمیشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول دکتر احمد رضا سلمان پور بعنوان سرپرست بیمارستان آموزشی درمانی بزرگ دزفول منصوب شد.

 

 

 

 

/