یک هفته از اعتصاب کارگران شهرداری آغاجاری گذشت

سطل های زباله در آغاجاری سر رفتند!

به گزارش خبرگزاری خورنا، با گذشت یک هفته از اعتصاب کارگران شهرداری آغاجاری، سطل های زباله در کوچه های این شهر سرازیر شده اند و موجب نارضایتی شهروندان شده است.

گویا تاکنون مسولین شهرداری و شورا شهر آغاجاری به هیچ جمع بندی برای رفع معوقات مالی نیروهای شهرداری نرسیده اند و این اعتصاب همچنان ادامه دارد.

مخاطبین این خبرگزاری با ارسال پیام هایی شکایت خود را از این وضع اعلام کردند و خواستار پرداختن به موضوع شدند.