گزارش ویدویی از رونمایی جلد دوم کتاب سرافرازان ابدی