آتش گرفتن یک کامیون روی پل شهر مشراگه

خورنا – فرزاد شعبانی

به گزارش خبرگزاری خورنا یک دستگاه کامیون کشنده حامل مواد آتش زا روی پل شهر مشراگه آتش گرفت

علت وقوع این حادثه سبقت یک دستگاه پژو سواری از کامیون و منحرف کردن آن به سمت چپ عنوان شده است

خوشبختانه این حادثه خسارات جانی به همراه نداشت و آتش پس از گذشت ۴ ساعت توسط نیروهای امداد آتش نشانی مهار شد