اعتصاب مجدد کارگران شهرداری آغاجاری

به گزارش خبرگزاری خورنا، درپی عدم دریافت مطالبات در ۳ ماه گذشته، کارگران شهرداری آغاجاری برای بار دوم در این ماه دست به اعتصاب زدند.