اربعینی ها بخوانند ؛ به مرز مراجعه نکنید

عراق : تمامی گذرگاههای مرزی با ایران برای زائران اربعین بسته است

 

اداره نظارت بر گذرگاه های مرزی عراق در واکنش به تلاش برخی افراد برای ورود به این کشور از طریق گذرگاه های مشترک با ایران گفت که این اداره ملزم به بستن همه مرزها در برابر زوار اربعین است

منبع