قابل توجه رئیس ارشاد هفتکل: ایا جعل عناوین خبرنگارو پایگاه های خبری جرم حساب نمیشود؟

متاسفانه در سالهای اخیر در شهرستان هفتکل جعل عناوینی همچون خبرنگار و مدیر مسئول پایگاه خبری و… جهت بهره برداری شخصی رواج یافته و هیچ گونه اقدامی از سوی اداره ارشاد اسلامی صورت نگرفته است.

عدم نظارت اداره ارشاد اسلامی ؛هرج و مرج رسانه ای را تا حدی گسترده کرده است که برخی افراد با راه اندازی گروه های واتساپی خود را خبرنگار و مدیر مسئول پایگاه خبری و سایت خبری معرفی می نمایند که مصادق جعل عناوین میباشد.

لزوم فعالیت رسانه ای برای هر شخص حقیقی یا حقوقی دریافت مجوز از وزارت ارشاد اسلامی می باشد ولی متاسفانه در سایه بی نظارتی مسئولان امر جعل عناوینی خبرنگار؛مدیرمسئول پایگاه خبری و خبرگزاری در شهرستان هفتکل همانند نقل و نبات شده است.

🔹از چالش های اساسی مطرح این ماجرا تشویش اذهان عمومی و انعکاس اطلاعات غلط به مردم است که میتوانند خطرات بسیاری را در پی داشته باشد.

🔹مطابق با ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی:هرکسی بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

🔹انتظار می رود دادستان محترم شهرستان هفتکل ضمن ورود به این ماجرا با افراد خاطی برخورد جدی نماید.