دادستان هندیجان : با افرادی که قصد تصرف اراضی ملی را داشته باشند با قاطعیت برخورد و قضایی می شوند

حسن خادمی اظهار داشت: پس از احراز تخلف زمین خواری در منطقه ای از هندیجان دستورات قاطع و سریع در خصوص شناسایی و برخورد با متصرفین ، مباشرین ، شرکاء صادر شد

وی در ادامه با هشدار به زمین خواران و متصرفین اراضی ملی در شهرستان ، اعلام کرد: با متجاوزان به اراضی ملی بشدت برخورد کرده و هرگونه دست درازی به این اراضی را قطع می‌کنیم

این مسوول قضایی اضافه کرد : بهره مندی از منابع طبیعی ازحقوق حقه ی عامه شهروندان بوده و با شخص و یا اشخاصی که قصد تجاوز به حقوق عمومی را ارند به شدت برخورد خواهد شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هندیجان در ادامه خواستار هوشیاری بیشتر دستگاه های امنیتی،انتظامی، نظامی واجرایی ذیربط مانند مسکن و شهرسازی ،شهرداری ، امور اراضی، میراث فرهنگی، منابع طبیعی و محیط زیست در برخورد با زمین خواران و متصرفین اراضی طبیعی و ملی شد و گفت : باتوجه به اینکه عده ای از سودجویان و زمین خواران قصد دست درازی به اراضی ملی رادارنددستگاه های مذکور هشیاری خود را حفظ و راه هرگونه تخلف رابراین سودجویان ببندند

وی در پایان اعلام کرد: متخلفین باید آگاه باشند که چشمان دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و امنیتی بیدار است و اجازه تخلف را به آنها نمی دهیم وکلیه افرادی که بهرعنوان نسبت به خطکشی و تعیین حدودنموده اند شناسایی و با تشکیل پرونده قضایی بشدت برخوردمی گردد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.