طرح سئوال سهراب گیلانی نماینده شهرستانهای شوشتر و گتوند در مجلس از وزیر ورزش و جوانان

دکتر سلطانی فر برای پاسخ به سئوال نماینده شهرستانهای شوشتر و گتوند به مجلس خواهد امد .

چرا حدود دو سال است پروژه های ورزشی حوزه انتخابیه (شوشتر و گتوند ) را علیرغم تامین اعتبار توسط وزارت نفت و پیشرفت درصدهایی از انها و سفر وزیر تعطیل کرده اید ؟

 

شروع و اجرای پروژه ها امید و نشاط ایجاد میکند و تعطیلی انها  ، دلسردی و جو نامطلوب را در پی دارد پیگیری های مکرر از استان و امور مجلس وزارت ورزش و بی پاسخ بودن باعث شد طرح سئوال گردد . پروژه های تعطیل شده ورزشی شوشتر و گتوند در جلسه با حضور وزبر تقدیم خواهم کرد .


 

منبع