باحضور مسئولان هفتکل مرکز پزشکی قانونی این شهرستان افتتاح شد

مرکز پزشکی قانونی شهرستان هفتکل در تاریخ۹۹/۶/۴ باحضور حجاریان معاون محترم قضایی و ریاست دادگستری استان حسینی مدیرکل سازمان پزشکی قانونی استان و باحضورمسئولین شهرستان:دادستان،فرمانداروامام جمعه شهرستان افتتاح گردید.

جواز دفن ، امورپزشکی وکارشناسی های بالینی و حقوقی، نزاع ، امورتشخیصی وآزمایشگاهی ،پاسخ به درخواست تایید مراکز ونهادهای دولتی نیازمند کارشناسی پزشکی قانونی و…، توسط این مرکز ارائه میگردد.

دکتر قلیچی سرپرست این مرکز در حاشیه این مراسم گفت: از این پس هیچ فرد یا سازمانی به غیر از پزشکی قانونی شهرستان حق صدور جواز دفن را در شهرستان هفتکل ندارد.

همچنین ازهمکاری های سرکارخانم دکتر طهماسب زاده پزشک معتمد شهرستان در این مدت تشکر میشود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.