دومین روز اعتصاب کارگران شهرداری آغاجاری!

به گزارش حبرگزاری خورنا، با توجه به عدم دریافت مطالبات ماه های تیر و مرداد کارگران شهرداری آغاجاری از روز گذشته دست از کار کشیدند

گزارشات مردمی حاکی از آن است سطل های مکانیزه که جهت جمع آوری زباله های خانگی در محلات مورد استفاده قرار میگیرد دیگر ظرفیت نداشته و گاها زباله در خیابان و کوچه رها شده است

مسئولین استانی و شهرستان علی الخصوص شورای اسلامی شهر آغاجاری نسبت به پرداخت مطالبات کارگران که چند ماه از سال ۹۷ را هم از پیمانکار قبلی شهرداری طلب دارند و تا امروز به این زحمتکشان پرداخت نشده چاره اندیشی کنند.