گزینه های شورای شهر آغاجاری جهت سپردن سکان شهرداری مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری خورنا و بنابر شنیدها، بعد از استعفای بوستان افروز، گویا اعضای شورای شهر آغاجاری پس از بررسی گزینه ها، نهایتا در خصوص دو گزینه به جمع بندی رسیده اند.

از احمد طواف شهردار سابق آغاجاری و مهدی طلاوری رئیس شورای استان خوزستان در دوره های گذشته بعنوان گزینه های نهایی اعضای شورا نام برده میشود.

گویا اعضای شورا تمایل بیشتری به انتخاب طواف دارند.

حال باید منتظر ماند دید سومین انتخاب پر سر و صداترین شورای چند سال اخیر آغاجاری، برای سپردن سکان شهرداری، چه کسی خواهد بود.