اعتصاب کارگران شهرداری آغاجاری

به گزارش خبرگزاری خورنا و بنابر گفته یه منبع آگاه صبح امروز کارگران شهرداری آغاجاری بدلیل عدم دریافت مطالبات مالی خود مربوط به ماههای تیر و مرداد، اعتصاب کردند.