عزاداری محرم امسال مردم هفتکل متفاوت با سال‌های قبل/ماسک و دستکش به جای قیمه و قرمه

شاید کرونا از ابتدای خلقت تاکنون منفورترین اسم نزد مردم دنیا باشد و بطوری که این نام منحوس جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است.

ویروس کرونا کشور عزیزمان را نیز هماننز جهان با چالش های گوناگونی همچون هزاران قربانی؛تعطیلی ها کسب و کار و..مواجه نموده و به طبع ترکش این چالشها شهرستان هفتکل را درگیر کرده است.

🔹در آستانه محرم حرف و حدیث های زیادی در خصوص برگزار کردن یا نکردن محرم از گوشه و کنار به گوش می رسید و در نهایت نظر به برگزاری آن هم با شرط و شروط معین شد.

🔹در دهه ابتدایی محرم که کمین نشته های معدودی در جاده های چالوس منتظر عدم رعایت مقررات کرونایی از سوی هیات های مذهبی بودند ؛بچه های پای کار هیئتی هفتکل که همیشه پیشتاز رعایت قوانین هستند نشان دادند که میتوان هم شور حسینی داشت و هم شعور حسینی و تا حد الامکان تمامی مقررات ابلاغی ستاد مبارزه با کرونا را مو به مو اجرا کردند.

🔹بررسی های میدانی خبرگزاری خورنا در دهه ابتدایی محرم از محل های برگزاری مراسم حسینی از رعایت ۹۰درصدی پروتکل های کرونایی حاکی است و در اکثر هیات های مذهبی ماسک و دستکش؛ جای قیمه و قرمه را گرفته و همکاری دوسویی از سوی هیات های مذهبی و مردم صحنه های پرشورحسینی بهداشتی را رقم زد.

🔹جا دارد در پایان از همه عوامل مذهبی که با تدابیر مناسب نشان دادند میتوان در کنار شور حسینی شعور حسینی داشت و چراغ مجلس اباعبدالله را روشن نگه داشت تشکر ویژه ای داشته باشیم.