ترکیب جدید شورای نظارت بر تئاتر خوزستان معرفی شد

ترکیب جدید شورای نظارت بر تئاتر و صدور پروانه نمایش خوزستان طی احکامی معرفی شدند.

به گزارش خورنا این اعضا شامل حسن سلیمی فر، مصطفی بوعذار، علی‌اکبر پشم فروش، رضا شیرازی بوده و محمد شهباز گهرویی نیز به عنوان نماینده سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان در این ترکیب حضور دارد.

احکام اعضای این شورا به پیشنهاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و با تأیید ریاست شورای نظارت بر تئاتر کشور برای مدت دو سال به امضای مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.