تجلیل مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان رامهرمز از سرپرست خبرگزاری خورنا به مناسبت روز خبرنگار

دکتر عزتی مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان از سرپرست خبرگزاری خورنا رامهرمز به مناسبت روز خبرنگار تجلیل بعمل آورد.

دکتر عزتی مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان از نادر عسکری سرپرست خبرگزاری خورنا به مناسبت روز خبرنگار تجلیل بعمل آورد.

در این دیدار مدیر شبکه بهداشت و درمان ضمن ارج نهادن مقام خبرنگار افزودند که در شرایط کرونایی، رسانه ها همگام با پرسنل بهداشت و درمان بیشترین تلاش را در جهت پیشگیری و آگاه سازی مردم انجام دادند .

ایشان همچنان مردم را به رعایت توصیه های بهداشتی و رعایت دستور العمل ستاد ملی کرونا در ایام محرم دعوت کردند.

در ادامه این دیدار سرپرست خبرگزاری خورنا رامهرمز ضمن قدردانی از مجاهدت های پرسنل بهداشت و درمان در شرایط کرونایی بر لزوم خدمت رسانی بیشتر به مردم و تعامل سازنده با رسانه ها در راستای حل مشکلات مردم تاکید کردند.