پیام مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز به مناسبت ١٧ مرداد روز خبرنگار

(ن وَالقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ)

١٧ مرداد ،روز پاسداشت کوشش بی وقفه انسانهایی است که در راه رساندن پیام های صادقانه وروایت حقیقت با سلاح قلم تلاش می کنند.
به گزارش خبرگزاری خورنا اداره ارتباطات سازمان مدیریت پسماند ،مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند فرارسیدن هفدهم مرداد را به خبرنگاران وفعالان رسانه ،این راویان حقیقت تبریک گفت.

محمد رضا قنواتی اظهار کرد:زمانی حرفه خبر رسانی زیبا وموثر می گردد که خبرنگاران واقعیت ها را منتشر کرده ومسئولان نیز با توجه به مصالح عمومی جامعه ضمن قبول اطلاع رسانی صحیح در بیان نقاط وضعفها وارائه اطلاعات کوشا وسهیم باشند.

◦ قنواتی افزود:خبرنگاران وجدان بیدار جامعه وتصویر گر زمان خویش هستند ،زیرا همواره در عمق جامعه زندگی می کنندوسلامت فرهنگی وفکری هر جامعه أی ،مرهون تلاش شبانه روزی آنهاست.

وی تصریح کرد:بی تردید کارکرد رسانه های محلی در ارائه تصویری أز مشکلات موجود منطقه ونظارت عمومی بر مسئولان ودستگاههای اجرایی بی بدیل وغیر قابل انکار است.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند در پایان ضمن آرزوی موفقیت وسربلندی برای تمامی خبرنگاران امین وصادق کشور ،آمادگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز جهت همکاری واطلاع رسانی به موقع در زمینه فعالیتها ،وخدمات ارائه شده به منظور خدمت رسانی به شهروندان اهوازی را ابراز نمود.
محمدرضا قنواتی
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز
مرداد ٩٩