آن مَرد مُرد!

خورنا – فرزاد شعبانی

همین چند وقت پیش بود که خبرگزاری خورنا رامشیر گزارشی درباره یک خیابان گرد بی خانمان و بیمار را منتشر کرد.

در آن گزارش از مسئولان مربوطه خواسته شد به وضعیت این شهروند رسیدگی شود.
اما اخیرا آن فرد کارتن خواب در اثر بی توجهی و شدت گرمای هوا در خوزستان در گوشه‌ای از شهر جان سپرد تا صورت این مسئله به کلی پاک شود!