رها سازی ۲۵۰هزار قطعه بچه ماهی در دریاچه‌ی سد جره

سد مخزنی جره در فاصله ۲۰ کیلومتری شهرستان رامهرمز و درمحدوده سرزمینی بخش رودزرد قرار دارد.

حدود ۲۵۰هزار قطعه بچه ماهی بومی در دریاچه سد جره با حضور مسئولین شیلات و کارشناسان استانی این بخش رهاسازی شد.

سد مخزنی جره در فاصله ۲۰ کیلومتری شهرستان رامهرمز و درمحدوده سرزمینی بخش رودزرد قرار دارد.