اعتصاب معدن داران سنگ، معضل جدید مردم استان خوزستان

به گزارش خبرگزاری خورنا، از ابتدای امسال همچون صنوف دیگر، صاحبان معادن سنگ در استان خوزستان خواستار افزایش قیمت شدند و پس از بررسی ها توسط ادارات صمت شهرستان ها، قیمت هر سرویس سنگ از ۲۰۵ هزارتومان به ۲۵۵ هزارتومان افزایش یافت.
حال با گذشت ۴ ماه از سال ۹۹ مجددا معدن داران خواستار افزایش قیمت ۲ برابری شدند که با مخالفت اداره صمت شهرستان ها مواجه شد و در پی آن معدن داران دست به اعتصاب شدند.
طبق اطلاع از منابع موثق گویا قبل از اعتصاب، در شهرستان امیدیه و آغاجاری هر سرویس سنگ تا ۵۰۰ هزارتومان و در هفتکل تا ۳۵۰ هزارتومان به فروش میرفت که با آنها برخورد شد و در پی آن، یکی از معدن دارها در آغاجاری جریمه میلیونی شد.
حال اکثر معدن داران در اعتصاب هستند و اندک شهرستان هایی همچون آغاجاری که با قیمت قبل در حال فعالیت هستند فقط نیازهای شهرستان خود را تامین میکنند.
با این تفاسیر انتظار میرود اداره صمت استان خوزستان به این مسله ورود کرده و با متخلفین برخورد نمایند تا مردم بیش از این دچار مشکل نشوند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.