مهدی رضایی فرد با ۷ رای بعنوان سرپرست شهرداری مسجدسلیمان انتخاب شد

به گزارش خبر گزاری خورنا // طی جلسه ای اعضا شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان مهدی رضایی فرد را با ۷ رای بعنوان سرپرست شهرداری مسجدسلیمان انتخاب کردند.
مهدی رضایی فرد با ۷ رای بعنوان سرپرست شهرداری مسجدسلیمان انتخاب شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان طی جلسه اعضا شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان مهدی رضایی فرد با ۷ رای بعنوان سرپرست شهرداری مسجدسلیمان
به گزارش خبرگزاری خورنامسجدسلیمان// طی جلسه اعضا شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان مهدی رضایی فرد با ۷ رای بعنوان سرپرست شهرداری مسجدسلیمان انتخاب شد.
گفتنی است مهدی رضایی فرد یکی از پرسنل باسابقه شهرداری مسجدسلیمان، سابقه معاونت فنی این مجموعه را در کارنامه کاری خود دارد.