بهزاد‌پور سرپرست آبفا خرمشهر شد

پیش از ظهرامروز ودرشرایط اضطراری موسی بهزادپوربه‌عنوان سرپرست اداره آبفا خرمشهر منصوب شد. ب

از سوابق بهزاد‌پور می توان به مسئولیت‌ در حراست آبفا آبادان و  مدیریت آبفا اروندکنار اشاره کرد.

پیش از این غلامرضا پورجلالی عهده‌دار آبفا خرمشهر بود که ظاهرا امروز توسط نیروهای امنیتی و مرجع قضایی بازداشت شده است.