سازمان برق بندرماهشهر خسارت چند صد میلیونی به کسبه وارد کرد

بر اساس گزارشهای رسیده به خورنا، سازمان برق بندرماهشهر خسارت ده ها میلیونی به کسبه و اصناف وارد کرده است.

بر اساس این گزارش، اداره برق بندرماهشهر در روزهای اخیر اقدام به قطع برق چند ساعته فروشگاه های بزرگ و هایپرمارکت ها در ساعات پرمصرف کرده است.

این اقدام با این استدلال صورت گرفته که هایپرمارکت ها و اصناف بزرگ بندرماهشهر مصرف برق بالایی دارند و با قطع چند ساعته برق در اواسط روز و اوج مصرف برق منطقه، به اصطلاح سعی در مدیریت مصرف برق میکنند.

این اقدام‌ موجب وارد شدن خسارات مالی بسیار به خصوص به هایپرمارکت های شهر شده است. ضرورت نگهداری از مواد غذایی در جای خنک و در یخچال موجب فاسد شدن روزانه مواد غذایی در این فروشگاه ها و وارد شدن خسارات بسیار به این‌صنف شده است.

این اقدام نه تنها خسارات زیادی به این‌ صنف وارد کرده بلکه موجب هدررفت موادغذایی بسیاری شده است.

این اقدامات در حالی در اوج بی تدبیری انجام میشود که بندرماهشهر دارای چندین نیروگاه برق میباشد که به شبکه سراسری متصل بوده و بخشی از برق کشور را تامین میکنند.

عملکرد محمد سبکبار رئیس اداره برق شهرستان‌ بندرماهشهر همیشه مورد انتقاد شهروندان بوده و نیاز به تغییرات جدی در این اداره احساس میشود.