جلسه هدفگذاری و برنامه ریزی هیات وزنه برداری شهرستان رامهرمز برگزار گردید

جلسه هدف گذاری و برنامه ریزی هیات وزنه برداری شهرستان رامهرمز در دفتر فرماندار شهرستان جناب مهندس قنبری و با حضور رئیس هیات وزنه برداری استان خوزستان جناب دکتر قریشی،رئیس اداره ورزش و جوانان جناب مهندس اقلیمی و همچنین قهرمان جهان آقای رضا دهدار و رئیس هیات وزنه برداری شهرستان آقای حاتمی برگزار گردید.

 

جلسه هدفگذاری و برنامه ریزی هیات وزنه برداری شهرستان رامهرمز در دفتر فرماندار شهرستان جناب مهندس قنبری و با حضور رئیس هیات وزنه برداری استان خوزستان جناب دکتر قریشی،رئیس اداره ورزش و جوانان جناب مهندس اقلیمی و همچنین قهرمان جهان آقای رضا دهدار و رئیس هیات وزنه برداری شهرستان آقای حاتمی برگزار گردید.

در این جلسه از طرف هیات وزنه برداری استان با اهداء لوح تقدیر و تندیس به فرماندار محترم شهرستان جناب آقای مهندس قنبری که خود از خانواده وزنه برداری میباشد تقدیر بعمل آمد