اداره مسکن و شهرسازی هندیجان چهار ماه است که رئیس ندارد

خورنا / اداره مسکن و شهرسازی شهرستان هندیجان چهارماه از سال گذشته و همچنان بدون رئیس باقی مانده است.

مراجعه کنندگان از عدم رسیدگی به امور اداری آنها به دلیل نبود ریاست مشخص گله دارند .

علیرغم انتقال گلایه ها و شکایات خود به مسولین مربوطه ، ولی همچنان بدون نتیجه باقی مانده که موجب سردرگمی و سرخوردگی شهروندان شده است .