رئیس دفتر شخصی محسن رضایی در خوزستان منصوب شد

طی حکمی از سوی محسن رضایی مصطفی اسکندری بعنون رئیس دفتر شخصی وی در خوزستان منصوب شد.