دوره فشرده رنگ‌شناسی؛

ناخور ۲۲/خروجی فوق العاده راهبردی ستاد کرونای استان!