فیلم: کوی سیاحی اهواز در فقر مطلق به سر میبرد!

اینجا کوی سیاحی است. سرانه فضای سبز صفر و پارک ندارد.مرکز آتش نشانی و شیر آتش نشانی ندارد. فاضلاب ها روباز هستند و مرتب به سطح خیابان سرریز میشوند. دو هفته ای یکبار ماشین پسماند می آید و برای رفع تکلیف چند کیسه پسماند جمع میکند و میرود. نخاله های ساختمانی و فضولات حیوانی در خیابان رها شدند. فضای مناسب تحصیلی و کتابخانه وجود ندارد. بعضی از نقاط دسترسی به آب، برق و گاز ندارند. موجودات و حشرات موذی در خیابان ها در اطراف پسماندها جمع میشوند. آسفالت نامناسب است و اغلب خیابانها خاکی هستند. جوی ها لایروبی نمیشوند. خیابانها مشکل روشنایی دارند. صد ها مشکل دیگر هم وجود دارد اما کسی به فریاد این مردم نمیرسد.