بی آبی و تشنگی حق پایتخت سد های کشور نیست/آب در همین حوالی و ما تشنه لبان می گردیم /شرق خوزستان اهالی قلعه سرد دهدز بشکه به دست در حسرت آب!