در بحران کرونای خوزستان

همه ما مقصريم

اين روزها كه امار كرونا در خوزستان سير صعودي گرفته است حجم انتقادات رسانه اي به سكانداران دانشگاه چندبرابر آمار كرونا رشد داشته است
اما اگر بطور خلاصه بخواهم شرايط كنوني خوزستان در مقابل كرونا را قضاوت كنم كه آيا شرايط حاضر انفجاري بوده يا قابل پيشبيني با اين كه كار از دست دانشگاه خارج شده است پيش از انكه بخواهم دانشگاه را مقصر بدانم با بخواهم آن را قضاوت كنم ترجيح مي دهم شرايط حاضر را تابع عملكرد همه ما بدانم تا صرفا دانشگاه.
دانشگاه به رسالت خود در ارائه خدمات درماني عملكرده است. اختصاص بيمارستان معين ،بسيج امكانات و از همه مهم تر جانفشاني نيروي انساني همه عملكرد قابل دفاع دانشگاه بوده است. اگراز بعد اجتماعي بخواهم عملكرد دانشگاه را بررسي كنم، ساعت ها برنامه تلويزيوني و مجازي همه هشدار هاي دانشگاه در مقابله با كرونا بوده است
دانشگاه پا را فراتر از اين نيز نهاده است و با پايش استاني نقش پر رنگي در كنترل شرايط در اسفند و فروردين داشته است
اما در شرايط حاضر بيشتر از آن كه بخواهيم رياست يا تيم دانشگاه رازمقصر بدانيم بايد بين خودمان به دنبال مقصر بگرديم ؛ عدم رعايت پروتوكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي ، عدم استفاده از ماسك و دستكش و اقلام بهداشتي ، شركت در مراسمات عزا و عروسي و صدها مورد ديگر تنها بخش كوچكي از زنجيره بحران كنوني هستند
به عنوان يك شهروند بر اين باورم اگر بخواهيم به واكاوي شرايط حاضر بپردازيم ،چالش حاضر معلول عملكرد همه ماست و نقش و سهم پر رنگ آن به خود ما شهروندان خوزستاني اختصاص مي يابد