فیلم: توزیع بسته های حمایتی خیریه امین بین نیازمندان رامهرمز

بسته های غذایی اهدایی خیریه امین بین نیازمندان شهرستان رامهرمز توزیع شد.