زراسوند، مسئول جدید کمیته مسابقات فدراسیون هندبال

خانم تیام زراسوند با حکم رئیس فدراسیون، به عنوان مسئول کمیته مسابقات فدراسیون هندبال معرفی شد تا یکی از کرسی‌های فدراسیون در اختیار یک خوزستانی قرار گیرد.