فیلم: نگاهی به صندوق های وام خانگی رامهرمز

سرانجام صندوق های وام خانگی با مرکزیت رامهرمز به کجا ختم میشود؟