آیا منتخبین آبادان ، قهر کنندگان انتخاب مجلس را ، با صندوق های رأی آشتی می دهند؟

 

صالح ساری پور۹۹/۱/۵

تجزیه وتحلیل ، انتخابات دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی آبادان ، از حیث آمار وأرقام شرکت کنندگان ، دارای پیامهای متعددی است.

به نظر می رسد ، مهمترین دلیل عدم اقبال بسیاری از شهروندان آبادانی به انتخابات ، نارضایتی از عملکرد بعضی از نمایندگان ادوار گذشته است.

در حال حاضر ،سوال مهم این است که آیا منتخبین این دوره ی آبادان ، می توانند قریب ۷۰درصد قهر کنندگان انتخابات را با صندوق های رأی آشتی دهند؟

برای این منظور چه اقداماتی باید انجام شود؟
آیا مردمی که شرکت نکردند ، بهانه های بنی اسرائیلی داشتند؟ یا خواسته هائی قابل اجرا؟
آیا نظام اسلامی باید هزینه های عملکرد ضعیف ، خودخواهی ها وسهم خواهی های نمایندگان را بپردازد؟

بدین منظور، جهت رصد عملکرد احتمالی نمایندگان دوره ی یازدهم آبادان ، سیناریوهای ذیل به ترتیب اهمیت قابل پیش بینی است.

سیناریوی اول: تصمیم سه نماینده آبادان ، بروحدت وانسجام کلی ، وادغام سه دفتر نمایندگی ، وتعیین یک مسئول دفتر ، و تدوین چشم انداز و اولویت ها وبرنامه ای واحد ، در سیاست گذاری وپیگیری های استانی وملی وثبت موفقیت ها ، وناکامی های حاصله درطول دوره ۴ ساله بنام سه نماینده.

سیناریوی دوم : وحدت وانسجام و همگرایی ، در تعیین وتدوین اولویت ها ، واهداف وبرنامه ها ، وشیوه ی پیگیری مشکلات آبادان، بدون ادغام دفاتر نمایندگی.

سیناریوی سوم : عدم انسجام در چشم اندازو برنامه واولویت ها ، و پیگیری مشکلات آبادان در استان وکشور ، با سه خط مشی وسه برنامه ی جداگانه.

سیناریوی چهارم : تعارض وتصادم برنامه ها وپیگیری های سه نماینده در سطح استان وکشور و رقابت درون شهری جهت خدمت به حامیان خود و به حاشیه بردن اولویت ها وخواسته های حقیقی مردم.

نتیجه ی بحث :
بطور قطع ، آرزوی مردم آبادان ، تحقق سیناریوی اول است. با اندکی وفاداری به مردم(آبادان وفادارتم) و بریدن از همه تعلقات دنیوی ، و ذوب شدن در آبادان ، (دنیا وآبادان) و همچنین برداشتن گام دوم ، بصورت مقتدرانه ، با عبرت گرفتن از مضرات ، وناکامی های حاصل از تشتت آراء (گام دوم) می توان مردم آبادان را ، امیدوار به آینده ای بهتر نمود.

چنانچه بنا به دلایلی ، سیناریوی اول در این دوره قابل اجرا نباشد ، عمل به سیناریوی دوم یعنی تدوین چشم اندازو اولویت ها وبرنامه واهداف واحد و مشترک سه نماینده واعلام آن به مردم ، وفضای مجازی ،از حداقل های انتظارات مردم آبادان است.

مطمئناً عمل به دو سیناریوی اول و دوم ، باعث آشتی دوباره بسیاری از شهروندان آبادانی با صندوق های رأی می شود. اتخاذ چنین سیاست هائی ، نه تنها به نفع آبادان است ، بلکه شاید پیروزی در انتخابات بعدی را نیز برای سه نماینده فعلی تضمین کند.
اجرای سیناریوی سوم وچهارم ،کمال بی هنری وبی وفائی به آبادان ، وباعث قهر دوباره ی مردم ، با صندوق های رأی ، و تحمیل هزینه ی ، اشتباهات فردی نمایندگان ، به نظام اسلامی می شود.

این دو ماه باقیمانده ، به شروع مجلس یازدهم ، بهترین فرصت، برای تدوین نقشه راه ، و خدمتگزاری به آبادان توسط سه منتخب مردم است.

این گوی واین میدان یا حمیدان.

هر چند بسیاری از مردم به سه نماینده آبادان اعتماد دارند ، ولی مارگزیده از ریسمان سیاه وسفید می ترسد. این پیامهارا می فرستیم ، ? لیطمئنَّ قلبی.

آبادان بیداراست.