آخرین آمارمبتلایان کرونا در خرمشهروآبادان

دکتر سلمان زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان  در گفتگو با شبکه آبادان درخصوص آخرین وضعیت بیماران کرونایی منطقه عنوان کرد: آخرین تعداد مبتلایان به کرونا در مناطق تحت پوشش علوم پزشکی آبادان۶۹ نفر می باشند، که تعداد۲۷ نفرآبادانی، تعداد ۲۷ نفر خرمشهری وتعداد ۱۵ نفر ازساکنین شادگان می باشند.

ایشان افزود : که متاسفانه شمار افراد فوت شده مجموعا ۶ نفر بوده است که سهم شهرهای آبادان، خرمشهر وشادگان به ترتیب ۳،۲و۱نفربوده است.