کرونا در کمین هفتکل/ مشارکت شهروندان در پیشگیری از کرونا ضروری است

به گزارش خبرگزاری خورنا، کرونا و شیوع آن در طول هفته های گذشته شهروندان شهرهای مختلف کشور را با مشکلات گسترده ای مواجه و اخبار متعددی در ارتباط با آن مخابره شده است.

یکی از موضوعاتی که پس از شیوع آن مورد نقد و بررسی کارشناسان بهداشتی و مسئولان محلی و استانی قرار گرفته نحوه شیوع و انتقال آن است.

به نظر می رسد عدم رعایت نکات بهداشتی روند انتقال این بیماری را تشدید و در صورت عدم آن، شهروندان را با مشکلات گسترده ای مواجه و آسیب های مختلفی برای اقشار مختلف اجتماعی به دنبال دارد.

شهرستان هفتگل نیز در این روزها با خطر بزرگی به نام شیوع و انتقال بیماری مواجه و به نظر می رسد عدم توجه مطلوب شهروندان به نکات بهداشتی خطرات مورد اشاره را تشدید می کند.

در روزهای گذشته شهروندان شهرهای مختلف با حضور در هفتکل خود و شهروندان هفتکلی را با این خطر بزرگ مواجه و سلامت اقشار مختلف اجتماعی را تهدید می کند.

اگر شهروندان به رعایت نکات بهداشتی توجه نکنند، از تردد غیر حضوری در معابر شهری خود نکنند، از سفر و حضور در شهرهای خود خوداری نکنند و مسئولان محلی چاره ای در این باره پیش بینی نکنند، قطعا کرونا هفتکل را با تهدید مواجه می کنند و نیازمند بررسی و اقدامات فوری در این زمینه هستیم.