مردم منطقه آزاداروند درایستگاه امید

به قلم: غلام عباس کاظمی – بافروکش نمودن تب انتخابات مجلس در منطقه آزاداروند-خرمشهروآبادان- همانگونه که برای اغلب صاحب‌نظران قابل پیش بینی بود، این دوشهرشاهدتغییراتی اساسی در تمامی بخش هاخواهندبود.
امری که قاعدتا برگفتمان سیاسی منطقه اثرخواهدگذاشت و اندک اندک می توان اثرات آن را کم وبیش مشاهده نمود.
گفتمان اصولگرایی شبه مستقل باتوجه بر مدیریت نخبگان بومی وجوان.
انتخاب نمایندگانی چون سیدمحمدمولوی، سیدمجتبی محفوظی وسیدلفته احمدنژاد افرادی باسابقه میانه روی سیاسی وسلامت وشفافیت اجرایی می تواند روزنه امیدی در جامعه زنده نماید.
مولوی باکوله باری ازتجربه مدیریت موثروقابل قبول وقدرت مدیریتی فوق العاده اتفاق خوب انتخابات خوزستان بود. مردی که تجربه وتوان وی قطعا می تواند کلاس نمایندگی خوزستان راارتقاببخشدوامیدوارانه شایدبتوان اذعان داشت که می توان حداقل آروزهای بدآبادان بکاهد.
ترکیب تجربه مولوی، جوانی وصداقت محفوظی واحمدنژادمی تواند آب رفته رابه جوی بازگرداندوامیدازدست رفته مردم خرمشهروآبادان رادوباره زنده نماید.
تاپس ازسالها شاهدمدیریت جوانان شایسته منطقه بوده وبه ریل خودبرگشتن قطاربی سروسامان امور در آبادان وخرمشهر باشیم.
قطاری که پراست ازمشکلات وخرابی هایی که ناشی از منیت هاونگاه های حقیرانه ای بود که سال هابراین دوشهر سایه افکنده بود.
نگرش هرکه بامانبودمحکوم به در حاشیه ماندن است وهرکس در حلقه مریدان است هرچندناشایست وناتوانتر برمقدرات مردم مسلط تر ونابودی زیرساخت های منطقه به قیمت چپاول بیت المال وثروتمندنمودن دردانه های متملق.
می توان امیدوار بودکه جوانان متخصص این دوشهرمدیران آینده باشند ودیگرشاهدگسیل نومدیران بی تجربه جهت رزومه سازی دراین دوشهرنباشیم. باشدکه در دوره جدید نه تنها ازشایستگان منطقه درست استفاده شود ، بلکه شاهدارتقا نخبگان اروندی ، درسطح مدیریت های کلان استان باشیم.