سرپرست معاونت ابتدایی آموزش و پرورش خوزستان عنوان کرد:

راه اندازی ۹۲ اتاق بازی و یادگیری تاکنون در مدارس استان خوزستان

سرپرست معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به اهمیت اتاق های بازی و یادگیری در تسهیل فرآیند مهارت آموزی و دست ورزی دانش آموزان، گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته ۹۲ اتاق بازی و یادگیری در آموزشگاه های عادی و استثنایی مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان راه اندازی شده است.

به گزارش معاونت آموزش ابتدایی، علی حسن فرد بابلی روز شنبه ۱۰ اسفند ماه ۹۸ گفت: با توجه به اهمیت بالای دوره ابتدایی باید به دانش آموزان این مقطع توجه ویژه داشت لذا باید فعالیت ها طوری برنامه ریزی شود که  فرصت ها وموقعیت‎های یادگیری عملی  را برای آن ها فراهم کنیم که در این راه بازی سازکاری است که فرایند یاددهی-یادگیری را دردوره ابتدایی تسهیل می کند.

فرد بابلی در ادامه بر ایجاد شادی و نشاط در محیط های یادگیری تاکید کرد و گفت: شادی و نشاط از ملزومات یک محیط آموزشی است و دست اندرکاران تعلیم و تربیت و خانواده ها باید شرایطی را فراهم کنند تا دانش آموزان دوره ابتدایی با سه مقوله بازی، یادگیری و شادی به نشاط ذهنی دست پیدا کنند.

سرپرست معاونت ابتدایی استان در پایان  گفت: با اجرا و راه اندازی اتاق بازی و یادگیری، زمینه ی ایجاد فضاهایی با نشاط در مدارس به وجود خواهد آمد که در این خصوص تا کنون تعداد  ۷۳ اتاق بازی و یادگیری در آموزشگاه های عادی و تعداد ۱۹ اتاق بازی و یادگیری در آموزشگاه های استثنایی استان راه اندازی شده است.