فرماندار مسجدسلیمان اسامی نهایی نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه مسجدسلیمان را اعلام کرد

خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان- فرماندار مسجدسلیمان اسامی نهایی نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه مسجدسلیمان را اعلام کرد.

به گزارش سایت خبرگزاری خورنا  مسجدسلیمان دکتر محمد پاکدل گفت: در اجرای ماده ۳۶ آئین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه به شرح ذیل است:

۱-رستم اشرفپور بیرگانی فرزند مشهدی رضا قلی مشهور به شهنی- شهنی راکی کد نامزد ۱۲۵

۲-غلامحسین بابادی فرزند حسین مشهور به مهندس بابادی کد نامزد ۱۲۶

۳-محمود توژی فرزند علی مردان مشهور به مدملیل – حاج محمود کد نامزد ۱۴۷

۴-رضا جلیلی سه بردان فرزند صفر کد نامزد ۱۵۴

۵-مالک خدادادی آرپناه فرزند ولی مشهور به دکتر خدادادی کد نامزد ۱۶۲

۶-اکرم رجبی فرزند شیرعلی کد نامزد۱۶۷

۷-علی رضایی میرقائد فرزند محسن مشهور به حاج علی کد نامزد ۱۶۹

۸-حسن رئیسی فرزند علی مشهور به حاج آقا- قاضی عادل کد نامزد ۱۷۱

۹-مهدی سراج الدین میرقائد فرزند علی داد کد نامزد ۱۷۴

۱۰-علی عسگر ظاهری عبده وند فرزند داراب مشهور به عسکر ظاهری کد نامزد ۱۸۴

۱۱-مرضیه محبی نورالدین وند فرزند حیدر کد نامزد ۱۹۶

۱۲-نبی اله نری میسا فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۱۶

۱۳-علیرضا ورناصری قندعلی فرزند اسداله مشهور به سردار- سرهنگ-دکتر کد نامزد ۲۱۹

۱۴-صفی اله هزاریان فرزند شامحمد مشهور به آصفی اسیوند کد نامزد۲۱۸