علی رضایی میرقائد تایید شد

خبرگزاری خورنا  مسجدسلیمان- صلاحیت علی رضایی میرقاید از سوی شورای نگهبان تائید شد . فرماندار مسجدسلیمان در گفتگو با سایت خبری باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان این خبر را تایید کرد.

علی رضایی میرقائد تایید شد

فوری/علی رضایی میرقائد تایید شد

خبرگزاری خورنا  مسجدسلیمان- صلاحیت علی رضایی میرقاید از سوی شورای نگهبان تائید شد . فرماندار مسجدسلیمان در گفتگو با سایت خبری خورنا مسجدسلیمان این خبر را تایید کرد.