اولین نمایشگاه توانمندیهای داخلی در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر +تصویر

خورنا: اولین نمایشگاه خود کفائی و توانمندیهای ساخت داخل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر برگزار میشود.

DSC_2167