عدم تغییر محسوس آرایش انتخاباتی در خوزستان

به گزارش خورنا در لیست نهایی که از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام شده در آرایش انتخاباتی ۱۴ حوزه خوزستان تغییر محسوسی صورت نگرفته است.
از حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، نواصر، چرخابی و رضا کلاه کج تایید شدند و هم چنین از حوزه انتخابیه آبادان آقای جادری تایید شده است.